Onderdeel van hét Kindzorgcentrum    

Informatie voor basisscholen

U hebt een vermoeden van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) bij een leerling. Dan bespreekt u dit met ouders. Als de ouders kiezen voor onderzoek en eventuele behandeling door Leestalent, dan maken zij een afspraak bij ons.

Het leerlingdossier wordt door u ingevuld. Dit mag in de lijst van het Masterplan Dyslexie of via onze schoolvragenlijst, die u via onderstaande knop tevens kan downloaden. Ook vult u de SDQ in, zodat de diagnost het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling kan beoordelen. U ontvangt de link naar de SDQ van ons via e-mail. U dient het dossier in bij de gemeente, het wijkteam, het samenwerkingsverband of alleen bij Leestalent. Dit is afhankelijk van de afspraken die de gemeente waar de leerling staat ingeschreven heeft gemaakt met betrekking tot de dyslexiezorg. Ons klantcontactcentrum weet precies wat in uw situatie nodig is.Per onderwerp vindt u hieronder meer informatie.

Dyslexie (EED) informatie voor scholen

Een zorgverlener kiezen

De keuze voor een zorgverlener wordt door de ouders gemaakt, zij beslissen met welke zorgverlener ze in zee willen gaan. Als school kunt u een keuze bieden uit zorgverleners met wie u goede ervaringen hebt.

Leestalent is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en werkt met geregistreerde professionals (zowel BIG als het SKJ-register) die werken volgens hun professionele standaard. Zij gebruiken de geldende protocollen als richtlijn voor de te leveren zorg. Onze onderzoekers en (hoofd)behandelaars zijn ingeschreven bij de beroepsverenigingen NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

Hoe herkent u een goede behandeling?

Lees hier meer hoe u een goede behandeling herkent.

Kosten en vergoedingen

Omdat met de transitie van de jeugdzorg in 2015 ook de dyslexiezorg onder de verantwoording van de gemeente is gekomen worden de  kosten voor vergoede dyslexiezorg door de gemeente betaald.

Voor de behandeling is het belangrijk dat het diagnostisch onderzoek is uitgevoerd volgens de eisen van het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (vh. Protocol Blomert, 2006; vernieuwde versie PDDB 2.0, 2013). Leestalent verricht onderzoek volgens dit protocol. Ook als de diagnose EED is gesteld door een andere bij NKD aangesloten praktijk, nemen wij deze over en kunnen wij na vier weken de vergoede behandeling op school starten.

Is de diagnose gesteld door een praktijk die niet is aangesloten bij het kwaliteitsinstuut (zoals een orthopedagoog van de school), maar heeft deze praktijk wel het PDDB-protocol gevolgd (blijkend uit de kwaliteit van het diagnostisch onderzoeksverslag en gebruikte instrumenten), dan kunnen wij ook na vier weken de vergoede behandeling starten.

Bij twijfel kan herdiagnostiek worden overwogen. Met name wanneer het onderzoek is uitgevoerd door een niet-aangesloten praktijk zal door Leestalent aanvullende diagnostiek worden gedaan.

Wanneer een leerling niet voldoet aan de eisen die het protocol stelt aan de criteria voor aanmelding en dossiervorming, dan is vergoed onderzoek niet mogelijk. Bestaan er toch vermoedens van dyslexie, dan kan de leerling wel particulier worden onderzocht bij TaalLabyrint.

Klik hier voor meer informatie.

Onderzoek en behandeling door Leestalent

Hoe wij werken

Wanneer ouders kiezen voor Leestalent, dan wordt een aantal documenten opgevraagd om het dossier aan te maken.

Nadat het dossier is beoordeeld en de procedure verduidelijkt, krijgt de leerling meestal twee onderzoeken van elk twee uur. Dit zijn een intelligentieonderzoek en een lees-/spellingonderzoek, waarbij ook het dyslectisch profiel wordt onderzocht. Wanneer alle gegevens compleet zijn, proberen wij de onderzoeken binnen twee weken te plannen, zodat de uitslag snel bekend is.

Na ongeveer vier weken volgt een nabespreking waarin ouders te horen krijgen of er sprake is van dyslexie en of er een indicatie behandeling kan worden gegeven. De ouders kunnen dit verslag met de school delen.

Indien er een indicatie voor behandeling is, dan willen we de behandeling graag op school uitvoeren. Dit is in het belang van het kind; het kind is geen tijd kwijt aan reizen en hoeft zo min mogelijk schooltijd te missen. Ook kan de behandelaar op deze manier sneller en directer afstemmen met de school. Als behandeling op school niet mogelijk is, kan deze natuurlijk altijd onder of na schooltijd op de vestiging plaatsvinden.

Tijdens de behandeling zijn er drie toetsmomenten om de voortgang te bepalen. De school hoeft de AVI- en DMT-toetsen niet meer af te nemen, want dan bestaat de kans dat de leerling teveel getoetst wordt. De uitslagen van deze toetsen kunt u overnemen van de behandelaar.

Verder krijgt u, als de ouders hiervoor toestemming geven, toegang tot ‘Jouw Omgeving’ van Skribbel. Hierin kunt u de behandeling volgen en zien wat het huiswerk is. Dit huiswerk is gebaseerd op de modules waarmee op dat moment wordt gewerkt. Wordt er ook huiswerk in de klas opgegeven, dan is het belangrijk om dit op elkaar af te stemmen. De leerling met ernstige dyslexie heeft namelijk ook behoefte aan vrije tijd na schooltijd!

Het aantal behandelingen is maximaal 52, verdeeld over drie periodes. Het kan zijn dat de derde periode minder behandelingen telt als de resultaten aanleiding geven om te stoppen.

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Leestalent werkt met het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Curasoft. Dit systeem is voor ons belangrijk voor (beveiligde) zorgadministratie en declaraties naar gemeenten.

De schoolvragenlijst als onderdeel van het leerlingdossier dient altijd (ook) op papier te worden opgestuurd of meegegeven aan de ouders. Dit in verband met verplichtingen rondom de verantwoording van dossiers in de zorg. De verwijzing – en daarmee de schoolvragenlijst – inclusief handtekening van het bevoegd gezag is hierbij een belangrijk onderdeel.

Wachttijden

Leestalent hanteert voor zowel diagnostiek als behandeling geen wachtlijsten. Zodra wij beschikken over een compleet dossier, streven wij ernaar om binnen twee weken de afspraken voor de onderzoeken met u in te plannen. Het kan voorkomen dat wij eerst moeten wachten op de toestemming vanuit de gemeente, waardoor de wachttijd voor het inplannen van de onderzoeken kan oplopen. Als na het onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, streven wij ernaar om de behandeling binnen vier weken op te starten.

Het kan voorkomen dat in bepaalde periodes van het schooljaar de wachttijden voor het inplannen voor het onderzoek (in bepaalde regio’s) langer zijn. Indien dit aan de orde is, worden ouders hierover geïnformeerd. Ook in deze periodes streven wij ernaar u en uw kind zo spoedig mogelijk te helpen. Voor meer informatie over de actuele wachttijden, neemt u gerust contact met ons op via het nummer 078 – 79 00 55. 

Verwijzen

Voordat een leerling kan worden verwezen voor vergoed onderzoek, moet het leerlingdossier aan de eisen van het Masterplan Dyslexie voldoen. Van de school wordt verwacht dat zij werken volgens de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Masterplan, 2003 e.v.), waarin toetsen en goede ondersteuning bij specifieke leesproblemen worden toegelicht.

Het leerlingdossier bestaat uit:

 • Een schoolvragenlijst (van Leestalent, van het Masterplan Dyslexie of een soortgelijke lijst van een instituut dat is aangesloten bij het NKD), met daarin een uitgebreide onderbouwing van het vermoeden van dyslexie en een samenvatting van de geboden hulp.
 • Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem.
 • Hulpplannen waarin het lees-/spellingprobleem kwalitatief beschreven wordt, met daarbij ook de evaluatie.

Leestalent werkt zowel bij onderzoek als bij de behandeling volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (vh. Protocol Blomert, 2006; vernieuwde versie PDDB 2.0, 2013). Zowel bij de indicatie voor onderzoek als bij de indicatie voor behandeling houdt Leestalent zich aan de richtlijnen die dit protocol stelt.

Voor de aanmelding houdt dit in dat een leerling, voordat vergoed onderzoek kan worden geïndiceerd, aan beide onderstaande voorwaarden moet voldoen:

 1. DMT score:
 • op drie achtereenvolgende reguliere meetmomenten op school een (lage) V- of een E op de DMT (het kind hoort bij de laagste 10% van de normgroep) óf
 • op drie achtereenvolgende reguliere meetmomenten een (lage) V of lage D op de DMT gecombineerd met een (lage) V- of E voor spelling.
 1. Tussen de meetmomenten is het kind minimaal een half jaar ondersteund en geëvalueerd op zorgniveau 3. (Dit houdt in: minimaal 3 maal 20 minuten extra leesonderwijs per week, liefst individueel begeleid door een professional die gebruik maakt van een passende methodiek gericht op het individuele kind.)

Wanneer we spreken over geboden hulp moet het laatste halfjaar hulp zijn geboden op zorgniveau 3 van het continuüm van zorg.

niveaus-zorg-tabel

Na de behandeling

Het is belangrijk om met de hele school van tevoren al na te denken over een goed dyslexiebeleid en gebruik te maken van stimulerende, compenserende, remediërende en dispenserende maatregelen. De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Masterplan, 2003 e.v.) geven hiervoor veel goede informatie.

Stimulerend is:

 • De leerling aanmoedigen bij taken die hij / zij goed kan
 • Uitleggen waar de leerling mee bezig is en waarom er extra geoefend wordt
 • De vorderingen zichtbaar maken in bijvoorbeeld een grafiek
 • Aansluiten bij de interesses van de leerling
 • Zorgen voor een goede sfeer in de klas, waar leerlingen met leerproblemen geaccepteerd worden
 • Het aantal leestaken doseren, want te veel kan juist tegenwerken
 • Reële verwachtingen stellen
 • Zien lezen doet lezen, dus veel voorlezen in de klas!

Compenserend is:

 • Geven van meer leestijd
 • Geven van meer tijd bij schriftelijke opdrachten
 • Verminderen van het aantal opdrachten
 • Laten voorbereiden van teksten
 • Leren en mogen gebruiken van spellingcontrole
 • Compenserende software (voorleesprogramma’s) laten gebruiken van begeleid naar zelfstandig leren
 • Vergroten van het lettertype of de leesteksten
 • Aanbrengen van een duidelijke structuur en bladspiegel
 • Hulpmiddelen: leeslatje, afdekblaadje, leesvenster
 • Werken met spellingkaarten, oplossingsschema’s, zoekstrategieën (bijv. woordcontrole, woordvoorspeller of (digitale) woordenboeken)
 • Notities van een klasgenoot kopiëren en niet alles laten overschrijven van het bord
 • Spellingfouten buiten de dictees niet aanrekenen
 • Opdrachten mondeling laten toelichten
 • Beperken van de hoeveelheid schrijfwerk
 • Verder is het mogelijk om de leerling te laten werken met compenserende software zoals Sprint, Kurzweil of Daisyspelers. Meer informatie vindt u o.a. bij www.lexima.nl

Remediërend is:

 • Visuele structuur van woorden beklemtonen
 • Tempoverlaging door streepjes tussen woorden te zetten
 • Tempoverhoging door zingend lezen
 • Gebruiken van een stappenplan bij spelling
 • Technische hulpmiddelen inzetten waarmee de leerling extra geholpen (en gestimuleerd) wordt bij het lezen

Dispenserend is:

 • Het vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of doelen.
 • Het onderdeel van spelling wordt niet of anders genormeerd
 • Woorddictee laten meedoen, zinnendictee laten overschrijven
 • Vrijstelling van het schrijven van moeilijke onthoud woorden of dictees
 • Technische hulpmiddelen inzetten bij toetsen waarbij de leerling gehinderd wordt door zijn of haar dyslexie, los van het doel van de toets. Bijvoorbeeld een werkstuk met ondersteuning van Kurzweil laten maken.

Deze dispensaties moeten wel vermeld worden in een gemotiveerd verslag bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Samenwerking

Het protocol en de contracten met de gemeenten schrijven voor dat een leerling tussen de 7 en 13 jaar op de basisschool in aanmerking kan komen voor vergoede zorg. Deze zorg mag slechts één keer geboden worden.

Samenwerking met de school vormt een belangrijke hoeksteen van de zorgverlening door Leestalent. Wilt u als school dyslexie sneller herkennen, op een goede gefundeerde manier met ouders spreken over zorgen rondom dyslexie en er bovendien voor zorgen dat de hulpplannen voldoen aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, dan kunt u bij Leestalent terecht voor advies. Neem voor vragen contact op met het klantcontactcentrum. Voor handreikingen en richtlijnen voor verplichte ondersteuning vanuit school kunt u ook terecht op de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Tijdens het proces van aanmelding kan contact opgenomen worden met school om het dossier compleet te maken. Maar andersom kan het natuurlijk ook zijn dat de school een vraag heeft over een dossier. Naast het reguliere contact met de school is de coördinator ook bereikbaar om met u over een leerling van gedachten te wisselen en samen tot een goed advies te komen.

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  Volg ons op

  Deze website gebruikt alleen functionele cookies. meer informatie

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten