Veelgestelde vragen

Op voorgaande pagina’s hebben we geprobeerd zo duidelijk mogelijk Leestalent en haar diensten te beschrijven. Maar wellicht borrelen er toch vragen bij jou op. Kijk dan hier of deze vraag al eerder is gesteld. Staat hij er niet bij mail dan jouw vraag via ons contactformulier.

Dyslexie vragen

Wordt dyslexiezorg vergoed?

Als er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt dyslexiezorg vergoed als de zorgverlener een contract heeft?met de gemeente. Op deze pagina kun je eenvoudig uitzoeken of Leestalent een contract heeft met de gemeente waar jouw zoon of dochter staat ingeschreven. Verder moet het schooldossier voldoen aan de eisen die voor vergoede zorg worden gesteld.

Hoe controleer ik de kwaliteit van Leestalent?

Leestalent is aangesloten bij het?Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit instituut voert controles uit op de werkwijze van Leestalent.
Daarnaast vind je op deze pagina nog veel meer informatie over de kwaliteit van Leestalent.

Hoeveel tijd mist mijn kind op school door de dyslexiebehandeling?

Doordat de behandelaar op school komt, mis jouw kind maar 3 kwartier van de overige lestijd. Dit gaat altijd in overleg met ouders en school. Jouw kind heeft hierdoor geen reistijd en in principe geen verlengde schooldag. Wanneer behandeling onder schooltijd een bezwaar is, of er zijn andere wensen, is behandeling na schooltijd of in de pauze ook mogelijk.

Mist mijn kind leuke vakken?

Welke vakken gemist worden gaat altijd in overleg met de leerkracht en de behandelaar. Daarbij wordt het belang van het kind in het oog gehouden.

Hoe heb ik als ouder contact met de behandelaar?

Na het kennismakingsgesprek word je elke periode uitgenodigd om bij een behandeling aanwezig te zijn (bezoekbehandeling). Verder worden via Skribbel elke week het verslag van de behandeling en het huiswerk gedeeld.

Krijgt een kind altijd behandeling na de diagnose?

Indien gewenst wel, maar het wordt alleen vergoed als er sprake is van enkelvoudige dyslexie. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten van de behandeling voor rekening van de ouders. Neem contact op met ons klantcontactcentrum voor meer informatie.

Hoelang duurt de vergoede begeleiding?

De begeleiding duurt één tot anderhalf jaar. Er vinden tussen de 40 tot 60 behandelingen plaats. Dit zijn 1-op-1 begeleidingen van elk 45 minuten. De begeleiding is verdeeld in drie periodes en na elke periode vindt een evaluatie plaats.

Daarnaast is het heel belangrijk dat ouders vier keer per week 15-20 minuten met het kind oefenen. Oefenen als ouder met het kind wordt ook als voorwaarde genoemd in het Protocol Diagnose en Behandeling van Dyslexie.

Hoe kan de school helpen bij de begeleiding?

De school stelt een ruimte ter beschikking waar de begeleiding plaatsvindt. Het is verder van belang dat lezen en spelling extra aandacht blijven krijgen en dat het kind lesstof krijgt aangeboden die bij zijn of haar niveau passen. Ook kunnen leerkrachten helpen door alternatieven aan te dragen voor informatieboekjes bij spreekbeurten en werkstukken. Tot slot is het belangrijk het kind veel complimenten te geven voor de inspanningen die hij of zij levert.

Mijn kind wil niet lezen: wat nu?

Probeer met jouw kind in de bibliotheek boeken uit te zoeken die hij of zij wel leuk vindt. Denk hierbij ook aan luisterboeken, stripboeken, kookboeken, informatieve boeken en tijdschriften.

Hoe kunnen ouders vaak genoeg oefenen met hun kind?

Oefen op een vast tijdstip van de dag, bijvoorbeeld na het eten. Dit doe je op vier dagen per week een kwartier tot twintig minuten. En op een dag dat oefenen niet hoeft, ga je op dat tijdstip lekker voorlezen.

Hoe sluiten we aan bij de methode op school?

De behandeling door Leestalent verloopt volgens Skribbel® en is methode-onafhankelijk. Maar wanneer er regels worden genoemd gaat de behandelaar uit van de terminologie die ook op school gebruikt wordt, zodat dit niet verwarrend werkt. Het is wel belangrijk dat ook op school in alle leerjaren dezelfde terminologie voor de spellingregels wordt gebruikt.

Wat kan school doen als onderzoek geen behandelindicatie aangeeft?

Wanneer een kind wel dyslexie heeft, maar er is geen behandelindicatie, dan is het belangrijk dat extra tijd wordt besteed aan het lezen en de spelling. Hierbij moet bij de spelling worden teruggegrepen naar de categorieën die het kind nog niet beheerst. Ook is het van belang dat het kind extra tijd krijgt bij toetsen en dat de toetsen in bepaalde gevallen auditief worden ondersteund

Waar vind ik Leestalent?

Leestalent is gevestigd in hét Kindzorgcentrum Educto, samen met onze zusterlabels Taalreis (dynamische logopedie), Studieus (leren leren met een leerobstakel), Rekenlicht (rekenproblemen en dyscalculie) en Labyrint (lees- en spellingsproblemen en meer- en hoogbegaafdheid). Zo kunnen we ook eenvoudig aanvullende expertise vragen als dat nodig is.

Naast een aantal vestigingen heeft Leestalent op heel veel scholen een behandellocatie. Mochten we op de school waar je de behandeling wilt nog niet behandelen dan bespreken we graag met de school de mogelijkheden.

Wat is het woonplaatsbeginsel?

Vanaf 1 januari 2015 wordt dyslexiezorg, bij het vermoeden van ernstige dyslexie, door jouw gemeente vergoed. Daarom heb je toestemming van de gemeente of de door hen aangewezen uitvoerende zorginstantie (bijv. het wijkteam) nodig om gebruik te kunnen maken van de vergoede dyslexiezorg bij Leestalent.

De gemeente die verantwoordelijk is voor het vergoeden van deze zorg is in principe de gemeente waar de ouder met het gezag woont. Ligt het gezag bij beide ouders en wonen beiden (zoals bekend in de Basisregistratie Personen (BRP)) in dezelfde gemeente, dan is deze gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding van de dyslexiezorg.

Als ouders in verschillende gemeenten wonen, ze beiden het gezag dragen en het kind bij beide ouders woont, dan moet er een hoofdverblijf worden aangewezen. Dit kan in het geval van echtscheiding door de rechter bij de scheidingsuitspraak bepaald zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen ouders aangeven wat het hoofdverblijf is van het kind. Kunnen of willen ouders dit niet aangeven, dan hanteren de twee desbetreffende gemeenten in onderling overleg het criterium dat de gemeente waar de dyslexiezorg georganiseerd kan worden binnen het sociale netwerk (school, sport, vriendenkring) van het kind verantwoordelijk is voor de vergoeding van de dyslexiezorg.

Wilt u weten of Leestalent zorgt levert binnen uw gemeente? Bekijk dan het kaartje op deze pagina.

Wat is Skribbel?

Skribbel® is de naam van een geavanceerd en veelzijdig platform voor online dyslexie behandeling. Skribbel® is ontwikkeld door Educto Lab, in samenwerking met professionals van Leestalent, het Educto-label voor vergoede dyslexiezorg. Samen met Jouw Omgeving, een platform voor innovatieve en effectieve online hulp, is een behandelprogramma voor dyslexie ontwikkeld, waarin persoonlijke hulpverlening gecombineerd wordt met tools die online te gebruiken zijn. De behandelomgeving van Skribbel® biedt verschillende mogelijkheden voor communicatie tussen kind, behandelaar, ouders en school.

Bij de ontwikkeling van Skribbel® is rekening gehouden met de op de scholen gehanteerde programma’s voor lezen, taal en spelling.

Aantrekkelijke en speelse omgeving

Skribbel® biedt kinderen een aantrekkelijke, speelse omgeving. Via een op het kind afgestemde reis door een dierentuin, worden leuke, stimulerende en zinvolle werkvormen aangeboden. Het kind wordt op zijn reis door de dierentuin vergezeld door oppasser Dex, die van alles uitlegt en eekhoorntje Skribbel, die meer als een maatje fungeert. Het gevolgde en op het individuele kind afgestemde pad binnen de dierentuin, maakt het voor alle betrokkenen inzichtelijk waaraan gewerkt wordt en welke vorderingen er gemaakt worden. Kinderen krijgen door het werken met Skribbel® meer zicht op en eigenaarschap over hun eigen leerproces.

Lees hier meer over Skribbel.