Aanmelding voor dyslexiezorg

Voordat een leerling kan worden verwezen voor vergoed onderzoek, moet het leerlingdossier aan de eisen van het Masterplan Dyslexie voldoen. Van de school wordt verwacht dat zij werken volgens de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Masterplan, 2003 e.v.), waarin toetsen en goede ondersteuning bij specifieke leesproblemen worden toegelicht.

Het leerlingdossier bestaat uit:
– Een schoolvragenlijst (van Leestalent, van het Masterplan Dyslexie of een soortgelijke lijst van een instituut dat is aangesloten bij het NKD), met daarin een uitgebreide onderbouwing van het vermoeden van dyslexie en een samenvatting van de geboden hulp.
– Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem.
– Hulpplannen waarin het lees-/spellingprobleem kwalitatief beschreven wordt, met daarbij ook de evaluatie.

Leestalent werkt zowel bij onderzoek als bij de behandeling volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (vernieuwde versie PDDB 3.0, 2021). Zowel bij de indicatie voor onderzoek als bij de indicatie voor behandeling houdt Leestalent zich aan de richtlijnen die dit protocol stelt.

Voor de aanmelding houdt dit in dat een leerling, voordat vergoed onderzoek kan worden geïndiceerd, aan beide onderstaande voorwaarden moet voldoen:
– DMT score: op drie achtereenvolgende reguliere meetmomenten op school een (lage) V- of een E op de DMT (het kind hoort bij de laagste 10% van de normgroep).
– Tussen de meetmomenten is het kind minimaal een half jaar ondersteund en geëvalueerd op zorgniveau 3. (Dit houdt in: minimaal 3 maal 20 minuten extra leesonderwijs per week, liefst individueel begeleid door een professional die gebruik maakt van een passende methodiek gericht op het individuele kind.)

Wanneer we spreken over geboden hulp moet het laatste halfjaar hulp zijn geboden op zorgniveau 3 van het continuüm van zorg.

Samenwerking met de school vormt een belangrijke hoeksteen van de zorgverlening door Leestalent. Wilt u als school dyslexie sneller herkennen, op een goede gefundeerde manier met ouders spreken over zorgen rondom dyslexie en er bovendien voor zorgen dat de hulpplannen voldoen aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, dan kunt u bij Leestalent terecht voor advies. Neem voor vragen contact op met het klantcontactcentrum. Voor handreikingen en richtlijnen voor verplichte ondersteuning vanuit school kunt u ook terecht op de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.