Onderdeel van hét Kindzorgcentrum    

Informatie voor ouders

Jouw kind heeft voldoende hulp gekregen op school om te leren lezen en spellen. Maar tóch blijft hij of zij er maar moeite mee houden. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. En dan is Leestalent jouw vraagbaak en aanspreekpunt voor advies, begeleiding en eventueel onderzoek en behandeling.

Per onderwerp vind je hieronder meer informatie.

Dyslexie informatie voor ouders/verzorgers

Meer over dyslexie

Jouw kind heeft voldoende hulp gekregen op school om te leren lezen en spellen. Maar tóch blijft hij of zij er maar moeite mee houden. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. De officiële definitie volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling luidt: “Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking.” Deze vrij technische omschrijving geeft aan dat dyslexie vooral een probleem is met de verwerking van taal. Iemand met dyslexie heeft vooral moeite om klanken en lettertekens aan elkaar te koppelen. Als een ‘normale’ lezer een letter ziet, wordt direct ook de bijbehorende klank opgeroepen. Voor iemand met dyslexie geldt dat niet op dezelfde manier. Bijvoorbeeld de letter b: iemand die als vanzelf leert lezen herkent de letter meteen. Een kind of volwassene met dyslexie heeft daar meer tijd voor nodig en ziet bijvoorbeeld in een b ook snel een d. Dit leidt tot ernstige problemen op het gebied van lezen en spellen. En daardoor wordt de ontwikkeling op school beperkt. Het heeft niets te maken met intelligentie en komt in alle talen voor. Vijf tot tien procent van de mensen is dyslectisch. Dyslexie komt in sommige families meer voor dan in andere. De precieze oorzaak van dyslexie is nog steeds niet bekend. Het is dan ook belangrijk om dyslexie bij kinderen tijdig te signaleren. Zo kun je problemen in de toekomst vóór zijn. Dit is ook aangetoond door veel onderzoek: bij lees- en spellingsproblemen heeft vroegtijdige, structurele hulp het meeste effect. Daarom zal, zowel op school als in de zorg, altijd zo vroeg mogelijk hulp worden geboden. En daarom is ook veel oefenen belangrijk. Als bij een kind de diagnose dyslexie is gesteld, kan dit grote invloed hebben op het welbevinden van het kind en de omgeving. Soms krijgt het kind een hekel aan leren en lezen. Ook kan het lichamelijke klachten krijgen zoals buikpijn en hoofdpijn. Of klachten op sociaal-emotioneel gebied, zoals gevoelens van faalangst en onzekerheid. En als het kind thuis moet oefenen met lezen, dan gaat dat nogal eens met tegenzin. (Bron: Hulpwaaier Dyslexie, Uitgeverij Pica.)

Klik hier voor meer informatie.

De juiste zorgverlener kiezen

Voor een goede behandeling is het van groot belang dat je als ouder de juiste zorgverlener kiest. Kies er daarom één die is aangesloten bij het kwaliteitsinstituut NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Leestalent en de behandelaars die bij Leestalent zijn betrokken zijn allen ingeschreven bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Een dergelijke certificering betekent dat zij voldoen aan een uitgebreid kwaliteitssysteem. Nóg een reden om voor Leestalent te kiezen, is dat de zorg dichtbij het kind wordt gegeven. Leestalent behandelt kinderen meestal onder schooltijd op school. Zo is het kind geen extra tijd kwijt en hoeft het niet te reizen. Dat is wel zo prettig, want een kind met dyslexie moet zich al harder inspannen dan andere kinderen. Een bijkomend voordeel is dat de behandelaar een direct contact met de school kan onderhouden. Mocht je toch liever willen dat uw kind buiten school(tijd) wordt behandeld, dan kan dat ook. Leestalent heeft een groot aantal vestigingen waar jouw kind voor behandeling terecht kan. Tijdens de behandeling houdt Leestalent intensief contact met ouders. Dit gebeurt door regelmatige gesprekken en daarnaast ook online. Je kunt inloggen in ‘Jouw omgeving’ in Skribbel, waarin u de vorderingen van jouw kind kunt volgen en erop kunt reageren.

Hoe herkent u een goede behandeling?

Als je op zoek bent naar een dyslexiebehandeling is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Voor de behandeling van dyslexie worden veel ‘therapieën’ en hulpmiddelen aangeprezen die geen of onvoldoende wetenschappelijke basis hebben zoals voedingssupplementen, gekleurde brillen en verschillende onbewezen methodes. Sommige van deze hulpmiddelen of methoden bevatten zeker elementen waar kinderen of volwassenen baat bij (kunnen) hebben. En soms worden ze als prettig ervaren. Maar als het gaat om een langere, structurele behandeling die vergoed kan worden door de gemeente, moet de behandelmethodiek aan bepaalde punten voldoen. Lees hier de punten waaraan je een goede behandeling herkent.

Kosten en vergoedingen

Sinds 2015 wordt dyslexiezorg door de gemeente betaald. De zorgverlener die je kiest moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Verder moet het schooldossier van jouw kind aan bepaalde eisen voldoen. Doe hier de postcodecheck om te kijken of Leestalent een contract heeft met de gemeente waar jouw kind staat ingeschreven. Voor vergoeding is het nodig dat er een leerlingdossier is waarmee de school het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) onderbouwt. Daarbij laat de school met handelingsplannen zien dat het kind voor een bepaalde periode extra ondersteuning op het juiste niveau heeft gekregen, maar dat ondanks die gerichte hulp de lees- en spellingontwikkeling onvoldoende vooruit is gegaan. Omdat het om vergoede zorg gaat, zijn er uiteindelijk beperkingen in budgetten. Daarom zijn er criteria opgesteld voor de mate van de ernst van de achterstand in lees-/spellingontwikkeling en voor de hulp die van de school in het voortraject wordt verwacht. Scholen kunnen onder andere het Masterplan Dyslexie raadplegen voor meer informatie en een handige checklist voor het leerlingdossier. Een kind komt in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer hij of zij aan beide onderstaande voorwaarden voldoet:

   • Lezen: 3x een V-(min)-score of E-score (zwakste 10%) of;
   • Lezen: 3x een V-score of lage D-score (zwakste 20%) en Spelling: 3x een V-(min)-score of E-score (zwakste 10%)

2. Tussen de officiële meetmomenten (in januari en juni) is het kind minimaal een half jaar ondersteund en geëvalueerd op zorgniveau 3 (dit houdt in: minimaal 3 maal 20 minuten extra leesonderwijs per week, liefst individueel begeleid door een professional die gebruik maakt van een passende methodiek gericht op het individuele kind).

Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan het dossier moet voldoen, kun je kijken op de website van het Nederlands Kwaliteitsregister Dyslexie. Voldoet jouww kind hier niet aan, maar wil je toch onderzoek laten doen? Dan kun je terecht bij TaalLabyrint. Dit is particulier onderzoek en hiervoor is geen vergoeding mogelijk. Meer informatie vind je op www.mijnlabyrint.nl.

Onderzoek en behandeling door Leestalent

Zo gaat het in z’n werk

Contact met Leestalent begint als je zich aanmeldt bij het klantcontactcentrum. Wij vragen jou en de school om een aantal formulieren in te vullen en op te sturen. Dit kan heel makkelijk online via e-mail, maar als dat niet lukt mag het ook op papier. De zorg mag starten nadat uw gemeente hiervoor met een zogenoemde toestemming voor zorg heeft verleend. Hoe deze route eruit ziet wisselt per gemeente. Neem voor vragen contact op met het klantcontactcentrum. Als het dossier compleet is en voldoet aan de eisen, maken we de afspraken voor de twee onderzoeken en intake met ouders/verzorgers. Dit zijn afspraken van ongeveer twee uur. Jouw kind wordt dan onderzocht door een psycholoog of orthopedagoog die met Leestalent samenwerkt. Tussen het plannen van het onderzoek en het plaatsvinden zit meestal drie weken, maar dit kan ook afhangen van uw eigen agenda (bijvoorbeeld vakantieplannen) en van het tijdstip waarop de beschikking van de gemeente binnen is.

Tijdens het eerste onderzoek wordt de intelligentie van jouw kind getest. Dit onderzoek is niet nodig als er minder dan twee jaar geleden een intelligentieonderzoek is gedaan. Tijdens de tweede afspraak onderzoeken we het niveau van lezen en spelling en kijken we of jouw kind de kenmerken heeft van dyslexie. Bij de aanmelding wordt ook een afspraak gemaakt voor de nabespreking van het verslag. Deze nabespreking is gemiddeld vier weken na het eerste onderzoek. Je krijgt dan de uitslag van het onderzoek te horen en de mogelijkheden voor het vervolgtraject.

Blijkt uit het onderzoek dat bij jouw kind sprake is van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) en dat behandeling wordt geadviseerd? Dan ontvang je een dyslexieverklaring en kunnen de behandelingen starten. Ondersteuning in de klas Naast de behandeling is het belangrijk dat jouw kind op een goede manier begeleid wordt in de klas. Jouw kind heeft extra leestijd nodig, of eventueel gesproken instructie. Ook kan het zo zijn dat de spellingsfouten minder zwaar worden gerekend wanneer het niet om spelling gaat. Het is belangrijk dat uw kind complimenten krijgt over wat wel goed gaat! Elektronisch cliëntendossier (ECD) Leestalent werkt met het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Curasoft. Dit systeem is voor ons belangrijk voor (beveiligde) zorgadministratie en declaraties naar gemeenten.

Wachttijden

Leestalent hanteert voor zowel diagnostiek als behandeling geen wachtlijsten. Zodra wij beschikken over een compleet dossier, streven wij ernaar om binnen twee weken de afspraken voor de onderzoeken met jou in te plannen. Het kan voorkomen dat wij eerst moeten wachten op de toestemming vanuit de gemeente, waardoor de wachttijd voor het inplannen van de onderzoeken kan oplopen. Als na het onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, streven wij ernaar om de behandeling binnen vier weken op te starten.

Het kan voorkomen dat in bepaalde periodes van het schooljaar de wachttijden voor het inplannen voor het onderzoek (in bepaalde regio’s) langer zijn. Indien dit aan de orde is, worden ouders hierover geïnformeerd. Ook in deze periodes streven wij ernaar jou en jouw kind zo spoedig mogelijk te helpen. Voor meer informatie over de actuele wachttijden, neem dan gerust contact met ons op via het nummer 078 – 790 00 55. 

Tips voor thuis

Na de behandeling: tips voor thuis Ook na de behandeling heeft een kind met dyslexie ondersteuning nodig. We geven hier een aantal tips voor thuis.

 • Blijf (samen) veel lezen in boeken die aansluiten bij de belevingswereld van jouw kind.
 • Tips om kinderen meer te laten lezen vindt u in het boekje ‘Lezen is leuk!’. Dit boekje is helaas niet meer te koop, maar de sommige bibliotheken hebben het nog wel in de catalogus staan.
 • Lees voor uit boeken over dyslexie. ‘Ga jij maar op de gang’ van Jacques Vriens of de Heksie-boeken van Marjolein Snoeij zijn goede voorbeelden.
 • Steeds meer uitgeverijen voor kinderboeken hebben speciale series voor kinderen met dyslexie. Het aanbod is heel gevarieerd. Voorbeelden zijn Zwijsen en uitgeverij Bontekoe.
 • De site http://www.superboek.nl geef je toegang tot gratis gesproken boeken.
 • De site http://www.yoleo.nl heeft ook veel gesproken boeken waardoor jouw kind wordt gemotiveerd om te lezen.

Naast boeken zijn er nog andere oefenmiddelen. We noemen er een paar:

 • De Daisyspeler is een apparaatje dat tekst kan omzetten naar gesproken woord. Het kan worden gebruikt voor ondersteuning tijdens de lessen of bij zelfstudie thuis. Je kunt de Daisyspeler aanvragen via de zorgverzekering. De school zorgt voor de bestanden die op de Daisyspeler moeten komen. De kosten daarvan worden gesubsidieerd. Voor Windows, Android en iOs zijn verschillende apps ontwikkeld die ook gesproken boeken in Daisy-formaat kunnen afspelen.
 • Op http://www.lexima.nl vind je een overzicht van de verschillende soorten Daisy spelers.
 • www.dedicon.nl: via deze website kan de school de boeken bestellen.
 • www.anderslezen.nl: leesboeken die afgespeeld kunnen worden op de daisyspeler.

Computergestuurde programma’s

 • Kurzweill
 • Sprint

Als jouw kind naar het voortgezet onderwijs gaat

De overgang naar het voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom geven we een paar tips voor de keuze van een nieuwe school.

 • Bezoek open dagen.
 • Ga na of er op de school een protocol is voor leerlingen met dyslexie.
 • Vraag een gesprek aan met een medewerker die zich met dyslectische leerlingen bezighoudt. Vraag wat u als ouder kunt doen om uw zoon/dochter te helpen, maar ook wat de school voor uw kind kan betekenen.

Studieus, een van de andere labels van hét Kindzorgcentrum Educto, biedt diverse trainingen voor jongeren met dyslexie. Deze trainingen zijn o.a. gericht op het leren leren met dyslexie.

Skribbel®

Skribbel® is ingericht om de omgeving van het kind intensief bij de dyslexie behandeling te betrekken. Ouders en leerkrachten krijgen instructies en tips die het oefenen leuk maken en het kind gemotiveerd houden. Ook kunnen zij online met elkaar communiceren en de voortgang volgen. Zo zorgt Skribbel® voor betrokken hulp waarbij het kind centraal staat.

Skribbel® biedt kinderen een aantrekkelijke, speelse omgeving. Via een op het kind afgestemde reis door een dierentuin, worden leuke, stimulerende en zinvolle werkvormen aangeboden. Het kind wordt op zijn reis door de dierentuin vergezeld door oppasser Dex, die van alles uitlegt en eekhoorntje Skribbel, die meer als een maatje fungeert.

Klik hier voor meer informatie.

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  Volg ons op

  Deze website gebruikt alleen functionele cookies. meer informatie

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten