Aanmelden voor dyslexiezorg

Dit is in het kort de werkwijze van Leestalent:

  • De school en/of de ouder(s) vermoeden dat er sprake kan zijn van dyslexie, waarna de school een dossier aanlegt.
  • Wanneer het dossier volgens school compleet is, wordt het kind aangemeld bij Leestalent.
  • Bij een compleet dossier wordt meestal binnen twee weken contact opgenomen om de onderzoeken in te plannen.
  • Drie weken na het onderzoek wordt de uitslag besproken met ouders.
  • Is er een indicatie voor behandeling, dan worden ouders geïnformeerd over een eventuele wachttijd.
  • De behandeling vindt meestal plaats op school.
  • De contacten met school en ouders vinden plaats via Skribbel. Verder is er per periode minimaal één behandeling die door de ouders kan worden bijgewoond (bezoekbehandeling).
  • Ook het huiswerk wordt gecommuniceerd via Skribbel.
  • De dyslexiebehandeling verloopt in periodes. Na elke periode worden de resultaten geëvalueerd. Op basis daarvan volgt een besluit over voortzetting van de behandeling door de hoofdbehandelaar.

Contact met Leestalent begint als je zich aanmeldt bij het klantcontactcentrum. Wij vragen jou en de school om een aantal formulieren in te vullen en te uploaden in ons cliëntportaal. De zorg mag starten nadat uw gemeente hiervoor (met een zogenoemde beschikking) toestemming voor zorg heeft verleend. Hoe deze route eruit ziet wisselt per gemeente. Neem voor vragen contact op met het klantcontactcentrum. Als het dossier compleet is en voldoet aan de eisen, maken we de afspraken voor de het onderzoek en intake met ouders/verzorgers