clock

16 januari, 2019

Folder

Nieuws

comment

0 reactie

Sneller naar een dyslexiediagnose bij meertalige kinderen

Leestalent voert in nauwe samenwerking met logopediepraktijk De Taalreis moedertaalonderzoek uit bij meertalige basisschoolleerlingen die moeite hebben met lezen en spellen in het Nederlands. Hierdoor kan accuraat en sneller dan gebruikelijk worden vastgesteld of deze kinderen in aanmerking komen voor dyslexieonderzoek.

 

Minder dyslexiediagnoses bij allochtone kinderen

 

Het is al langer bekend dat allochtone kinderen veel minder vaak dyslexiezorg ontvangen dan autochtone. In 2015 noemde het CBS voor de leeftijdsgroep 7-12 jaar respectievelijk percentages van 2 (niet-westers allochtoon) en 9 (autochtoon). De voor de hand liggende verklaring voor dit verschil is dat allochtone kinderen die problemen hebben met lezen en spellen vaak niet worden doorverwezen voor onderzoek naar (ernstige enkelvoudige) dyslexie.

Taalachterstand of taalstoornis?

Als een meertalig kind veel moeite heeft met lezen en spellen in het Nederlands, is het voor de school vaak moeilijk om de achterliggende oorzaak aan te wijzen. Het kan immers zijn dat het kind thuis onvoldoende met de Nederlandse taal in aanraking komt. We spreken dan van een taalachterstand en in dat geval komt het kind niet in aanmerking voor verder onderzoek. Maar er zijn ook meertalige kinderen die geen taalachterstand hebben en toch moeite hebben met lezen en spellen. Deze kinderen komen wél in aanmerking voor dyslexieonderzoek. Daarnaast kan het zijn dat het kind een taalstoornis heeft. Dit uit zich in moeite met begrijpen en produceren van zowel de moedertaal als het Nederlands. Ook voor deze kinderen is dyslexieonderzoek mogelijk geïndiceerd. Maar omdat onduidelijk is waardoor de problemen worden veroorzaakt twijfelen scholen vaak of een leerling in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek.

Onderzoek in de moedertaal

Daarom is het van belang om het kind ook in de moedertaal te onderzoeken. Leestalent, zorgverlener voor diagnostiek en behandeling van dyslexie, biedt in nauwe samenwerking met logopediepraktijk De Taalreis zulk onderzoek aan. Het moedertaalonderzoek wordt afgenomen door een logopedist van De Taalreis en geeft antwoord op de vraag: “Heeft dit kind alleen een taalachterstand in het Nederlands of is er ook een probleem in de moedertaal?” Is dit laatste het geval, dan is er sprake is van een taalstoornis. Nadat is bekeken of het kind taalvaardig genoeg is voor een betrouwbaar dyslexieonderzoek, kan eventueel verwijzing naar Leestalent plaatsvinden.

Snel en drempelverlagend

Door de samenwerking tussen Leestalent en Taalreis kan veel tijd worden gewonnen, wat belangrijk is voor de zorg aan deze kinderen. Het kind krijgt meteen een accurate diagnose en de juiste behandeling kan snel worden gestart. Voorafgaand aan het moedertaalonderzoek hoeft niet eerst een half jaar logopedie te worden aangeboden, zoals nu nog gebruikelijk is. Ook verlaagt deze snelle procedure de drempel voor basisscholen om meertalige leerlingen voor dyslexieonderzoek aan te melden. Momenteel kan het onderzoek worden aangeboden aan meertalige kinderen van Turkse en Poolse komaf en in de toekomst wordt het aantal talen verder uitgebreid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *