Informatie voor ouders

Uw kind heeft voldoende hulp gekregen op school om te leren lezen en spellen. Maar tóch blijft hij of zij er maar moeite mee houden. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. En dan is Leestalent uw vraagbaak en aanspreekpunt voor advies, begeleiding en eventueel onderzoek en behandeling.

Per onderwerp vindt u hieronder meer informatie.

Dyslexie informatie voor ouders/verzorgers

Meer over dyslexie

Uw kind heeft voldoende hulp gekregen op school om te leren lezen en spellen. Maar tóch blijft hij of zij er maar moeite mee houden. Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

De officiële definitie volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling luidt:

“Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking.”

Deze vrij technische omschrijving geeft aan dat dyslexie vooral een probleem is met de verwerking van taal. Iemand met dyslexie heeft vooral moeite om klanken en lettertekens aan elkaar te koppelen. Als een ‘normale’ lezer een letter ziet, wordt direct ook de bijbehorende klank opgeroepen. Voor iemand met dyslexie geldt dat niet op dezelfde manier. Bijvoorbeeld de letter b: iemand die als vanzelf leert lezen herkent de letter meteen. Een kind of volwassene met dyslexie heeft daar meer tijd voor nodig en ziet bijvoorbeeld in een b ook snel een d. Dit leidt tot ernstige problemen op het gebied van lezen en spellen. En daardoor wordt de ontwikkeling op school beperkt. Het heeft niets te maken met intelligentie en komt in alle talen voor.

Vijf tot tien procent van de mensen is dyslectisch. Dyslexie komt in sommige families meer voor dan in andere.

De precieze oorzaak van dyslexie is nog steeds niet bekend. Het is dan ook belangrijk om dyslexie bij kinderen tijdig te signaleren. Zo kun je problemen in de toekomst vóór zijn. Dit is ook aangetoond door veel onderzoek: bij lees- en spellingsproblemen heeft vroegtijdige, structurele hulp het meeste effect. Daarom zal, zowel op school als in de zorg, altijd zo vroeg mogelijk hulp worden geboden. En daarom is ook veel oefenen belangrijk.

Als bij een kind de diagnose dyslexie is gesteld, kan dit grote invloed hebben op het welbevinden van het kind en de omgeving. Soms krijgt het kind een hekel aan leren en lezen. Ook kan het lichamelijke klachten krijgen zoals buikpijn en hoofdpijn. Of klachten op sociaal-emotioneel gebied, zoals gevoelens van faalangst en onzekerheid. En als het kind thuis moet oefenen met lezen, dan gaat dat nogal eens met tegenzin. (Bron: Hulpwaaier Dyslexie, Uitgeverij Pica.)

De juiste zorgverlener kiezen

Voor een goede behandeling is het van groot belang dat u de juiste zorgverlener kiest. Kies er daarom één die is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut zoals het KD (Kwaliteitsinstituut Dyslexie) en het NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie). Leestalent en de behandelaars die bij Leestalent zijn betrokken zijn allen ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Een dergelijke certificering betekent dat zij voldoen aan een uitgebreid kwaliteitssysteem.

Nóg een reden om voor Leestalent te kiezen, is dat de zorg dichtbij het kind wordt gegeven. Leestalent behandelt kinderen meestal onder schooltijd op school. Zo is het kind geen extra tijd kwijt en hoeft het niet te reizen. Dat is wel zo prettig, want een kind met dyslexie moet zich al harder inspannen dan andere kinderen! Een bijkomend voordeel is dat de behandelaar een direct contact met de school kan onderhouden.

Mocht u toch liever willen dat uw kind buiten school(tijd) wordt behandeld, dan kan dat ook. Leestalent heeft een groot aantal vestigingen waar uw kind voor behandeling terecht kan.

Tijdens de behandeling houdt Leestalent intensief contact met ouders. Dit gebeurt door regelmatige gesprekken en daarnaast ook online. U kunt inloggen in het ‘digitaal schrift’, waarin u de vorderingen van uw kind kunt volgen en erop kunt reageren.

Hoe herkent u een goede behandeling?

Als u op zoek bent naar een dyslexiebehandeling is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien

Voor de behandeling van dyslexie worden veel ‘therapieën’ en hulpmiddelen aangeprezen die geen of onvoldoende wetenschappelijke basis hebben zoals voedingssupplementen, gekleurde brillen en verschillende onbewezen methodes. Sommige van deze hulpmiddelen of methoden bevatten zeker elementen waar kinderen of volwassenen baat bij (kunnen) hebben. En soms worden ze als prettig ervaren. Maar als het gaat om een langere, structurele behandeling die vergoed kan worden door de gemeente, moet de behandelmethodiek aan bepaalde punten voldoen. Lees hier de punten waaraan u een goede behandeling herkent.

 

Kosten en vergoedingen

Sinds 2015 wordt dyslexiezorg door de gemeente betaald. De zorgverlener die u kiest moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Verder moet het schooldossier van uw kind aan bepaalde eisen voldoen.

Doe hier de postcodecheck om te kijken of Leestalent een contract heeft met de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.

Voor vergoeding is het nodig dat er een leerlingdossier is waarmee de school het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) onderbouwt. Daarbij laat de school met handelingsplannen zien dat het kind voor een bepaalde periode de juiste extra ondersteuning heeft gekregen, maar dat ondanks die gerichte hulp de lees- en spellingsontwikkeling onvoldoende vooruit is gegaan.

Omdat het om vergoede zorg gaat, zijn er uiteindelijk beperkingen in budgetten. Daarom zijn er criteria opgesteld voor de mate van de ernst van de achterstand in lees-/spellingsontwikkeling en voor de hulp die van de school in het voortraject wordt verwacht. Scholen kunnen onder andere het Masterplan Dyslexie raadplegen voor meer informatie en een handige checklist voor het leerlingdossier.

Een kind komt in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer hij of zij aan beide onderstaande voorwaarden voldoet.

1. DMT score:
– drie keer achter elkaar een V- of een E op de DMT (het kind hoort bij de laagste 10% van de normgroep) óf
– drie keer achter elkaar een V of lage D op de DMT gecombineerd met een V- of E voor spelling.

2. Tussen de officiële meetmomenten (in januari en juni) is het kind minimaal een half jaar ondersteund en geëvalueerd op zorgniveau 3. (Dit houdt in: minimaal 3 maal 20 minuten extra leesonderwijs per week, liefst individueel begeleid door een professional die gebruik maakt van een passende methodiek gericht op het individuele kind.)

Voldoet uw kind hier niet aan, maar wilt u toch onderzoek laten doen? Dan kunt u terecht bij TaalLabyrint. Dit is particulier onderzoek en hiervoor is geen vergoeding mogelijk. Meer informatie vindt u op www.mijnlabyrint.nl.

Onderzoek en behandeling door Leestalent

Zo gaat het in z’n werk

Contact met Leestalent begint als u zich aanmeldt bij het klantcontactcentrum. Dan maken we een vrijblijvende afspraak bij de coördinator van de vestiging van uw keuze. Wij vragen u en de school om vóór die afspraak een aantal formulieren in te vullen. Dit kan heel makkelijk online via ons cliëntenportaal. Maar als dat niet lukt mag het ook op papier.

Tijdens de afspraak met de coördinator kunt u uw zorgen over uw kind delen. De coördinator vertelt u wat wij kunnen doen en geeft u uitleg over dyslexie en de mogelijkheden die er zijn voor uw kind. Ook krijgt u uitleg over de afspraken die er zijn met de gemeente waar u woont, zoals het aanvragen van een beschikking via het wijkteam. De zorg mag starten nadat de gemeente hiervoor met een zogenaamde beschikking toestemming heeft verleend. Hoe deze route eruit ziet wisselt per gemeente.

Als het dossier compleet is en voldoet aan de eisen, maken we de afspraken voor het onderzoek. Dit zijn twee afspraken van ongeveer twee uur. Uw kind wordt dan onderzocht door een psycholoog of orthopedagoog die met Leestalent samenwerkt. Meestal vindt het eerste onderzoek plaats binnen twee weken na het eerste gesprek en het tweede onderzoek een week na het eerste. Maar dit kan ook afhangen van uw eigen agenda (bijvoorbeeld vakantieplannen) en van het tijdstip waarop de beschikking van de gemeente binnen is.

Tijdens het eerste onderzoek wordt de intelligentie van uw kind getest. Dit onderzoek is niet nodig als er minder dan twee jaar geleden een intelligentieonderzoek is gedaan. Tijdens de tweede afspraak onderzoeken we het niveau van lezen en spelling en kijken we of uw kind de kenmerken heeft van dyslexie.

Bij de aanmelding wordt ook een afspraak gemaakt voor de nabespreking van het verslag. Deze nabespreking is 4 weken na het eerste onderzoek. U krijgt dan de uitslag van het onderzoek te horen en de mogelijkheden voor het vervolgtraject. Blijkt uit het onderzoek dat bij uw kind sprake is EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) en dat behandeling wordt geadviseerd? Dan ontvangt u een dyslexieverklaring en kan na 4 weken de behandeling starten.

De behandelingsmethode vanuit EBOS®

Behandeling bij Leestalent wordt gegeven vanuit EBOS® (elektronisch behandel- en ontwikkelschrift). Dit is een methode die wordt uitgevoerd op de iPad en zowel gericht is op kennis als op gedrag.

EBOS®:

 • Gaat uit van een specifiek probleem met technisch lezen/spellen van woorden
 • Gaat uit van een specifiek taalverwerkingsprobleem, veelal van fonologische aard
 • Richt zich op lezen en spellen afzonderlijk en geïntegreerd
 • Richt zich op gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/woorden
 • Gebruikt specialistische leestraining in de vorm van tijdgecontroleerde visuele woordherkenning
 • Bestaat uit 23 inhoudelijke modules, die planmatig en systematisch zijn opgebouwd.
 • Is in principe voor iedereen, met aandacht voor individuele kenmerken
 • Heeft aandacht voor regels, strategieën en inprentingsmethodieken

Binnen de behandeling bij Leestalent worden het EBOS dorp, iPadwerkboek, mindmap en aanvullende (huiswerk) materialen gebruikt. Naast EBOS® worden er materialen en oefeningen via het digitale schrift aangeboden. Hiermee kunt u thuis met uw kind oefenen op een manier die past bij EBOS®. Het gebruik van deze materialen en oefeningen wordt ook als voorwaarde genoemd in het Protocol Diagnose en Behandeling van Dyslexie.

Ondersteuning in de klas

Naast de behandeling is het belangrijk dat uw kind op een goede manier begeleid wordt in de klas. Uw kind heeft extra leestijd nodig, of eventueel gesproken instructie. Ook kan het zo zijn dat de spellingsfouten minder zwaar worden gerekend wanneer het niet om spelling gaat.

Het is belangrijk dat uw kind complimenten krijgt over wat wel goed gaat!

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Leestalent werkt met het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Curasoft. Dit systeem is voor ons belangrijk voor (beveiligde) zorgadministratie en declaraties naar gemeenten. Er hoort ook een cliëntenportaal bij. Hier kunnen ouders en school gegevens invullen, zodat alle informatie om het onderzoek te kunnen starten in een goed beveiligde omgeving staat.

 

Tips voor thuis

Na de behandeling: tips voor thuis

Ook na de behandeling heeft een kind met dyslexie ondersteuning nodig. We geven hier een aantal tips voor thuis.

 • Blijf (samen) veel lezen in boeken die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind.
 • Tips om kinderen meer te laten lezen vindt u in het boekje ‘Lezen is leuk!’ van uitgeverij HCO. Het boekje kost 9 euro en u kunt het bestellen via http://www.hco.nl/webwinkel/boeken/25-tips-lezen-is-leuk
 • Lees voor uit boeken over dyslexie. ‘Ga jij maar op de gang’ van Jacques Vriens of de Heksie-boeken van Marjolein Snoeij zijn goede voorbeelden.
 • Steeds meer uitgeverijen voor kinderboeken hebben speciale series voor kinderen met dyslexie. Het aanbod is heel gevarieerd. Voorbeelden zijn Zwijsen en uitgeverij Bontekoe.
 • De site http://www.superboek.nl geeft u toegang tot gratis gesproken boeken.
 • De site http://www.yoleo.nl heeft ook veel gesproken boeken waardoor uw kind wordt gemotiveerd om te lezen.

Naast boeken zijn er nog andere oefenmiddelen. We noemen er een paar.

 • De Daisyspeler is een apparaatje dat tekst kan omzetten naar gesproken woord. Het kan worden gebruikt voor ondersteuning tijdens de lessen of bij zelfstudie thuis. U kunt de Daisyspeler aanvragen via de zorgverzekering. De school zorgt voor de bestanden die op de Daisyspeler moeten komen. De kosten daarvan worden gesubsidieerd. Voor Windows, Android en iOs zijn verschillende apps ontwikkeld die ook gesproken boeken in Daisy-formaat kunnen afspelen.
 • Op http://www.lexima.nl vindt u een overzicht van de verschillende soorten Daisy spelers.
 • www.dedicon.nl: via deze website kan de school de boeken bestellen.
 • www.anderslezen.nl: leesboeken die afgespeeld kunnen worden op de daisyspeler.

Computergestuurde programma’s

 • Kurzweill
 • Sprint

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat
De overgang naar het voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom geven we een paar tips voor de keuze van een nieuwe school.

 • Bezoek open dagen.
 • Ga na of er op de school een protocol is voor leerlingen met dyslexie.
 • Vraag een gesprek aan met een medewerker die zich met dyslectische leerlingen bezighoudt. Vraag wat u als ouder kunt doen om uw zoon/dochter te helpen, maar ook wat de school voor uw kind kan betekenen.

Studieus, een van de andere labels van hét Kindzorgcentrum Educto, biedt diverse trainingen voor jongeren met dyslexie. Deze trainingen zijn oa. gericht op het leren leren met dyslexie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Volg ons op